Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

Biliyorsun, bizim her türlü yalnızlığımız / Yeni bir dil olacak yarın | Edip Cansever

Tarih / Süruri


4. KIT'A

a. Nazım

b. Kıt'a-i Kebîre

Beyit sayısı ikiden artık olan kıt'alara denir. Matla' beyti olmayan
bir gazel gibidir. Gazelden ancak, konu bakımından ayrılır. Uyak düzeni
şöyledir:

xa - xa -xa -xa ...

Şair mahlasını herhangi bir beyitte kullanır. Tarihler, genellikle bu
türlü kıt'a biçimiyle yazılır. Örnekler:

(...)

Tarih
- Şeyh Galip'in ölümü için -

Çarh-ı kec-rev galata düştü yine
Kıydı ehl-i dile âh ol bed-hû

Cevr-i devr ile hamûş oldu dirîğ
Galata Şeyhi gibi nâdire-gû

Gâlib-i mutlak olurdu sözde
Etse merdân-ı sühan ana gulû

Kıldı eflâke edip rûhu urûc
Şeb-i Mi'râc'da azm-i mînû

Mislini zîr-i felekte bulamaz
Etmesin yok yere devran tek ü pû

Çielle-i ahde çekildi gitti
Erba'în içre o merd-i nîkû

Hüzn ile yazdı Sürûri târîh
Geçti Gâlib Dede candan yâhû (Sürurî)

Kıt'alar divanlarda "mukattaât" başlığı altında toplanır.

Süruri
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Cem Dilçin, TDK, 1983.


Sururi'nin 'Şeyh Galib'in ölümü üzerine düştüğü tarih
http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=393
Emre Sururi tarafından, 24/03/2001 tarihinde gönderildi.
Epigraf: Online Türkçe Edebiyat Arşivi | http://epigraf.fisek.com.tr

epigraf     Bir önceki eser:   Günler / Cemal Süreya
<<< -- Rasgele bir eser -- >>>
   Bir sonraki eser:   Cenab-ı Han Selim-i ma'delet kar / Şeyh Galib